remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง จังหวัดสุโขทัย
เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง เป็นร่องรอยของคันดินโบราณเพื่อการชลประทานจากการ
สร้างของกษัตริย์สุโขทัยพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ชาวบ้านสมัยก่อนจึงเชื่อว่าเป็นของที่พระร่วงทำ
ขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระร่วง ทำนบนี้เป็นเขื่อนดิน(คันดิน) สำหรับกั้นน้ำ จึงเป็นที่มา
ของ ทำนบพระร่วง   

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


แหล่งต้นน้ำในอดีตเรียกว่า โซก ก็คือลำธาร โซกที่สำคัญได้แก่ โซกพระร่วงลองขรรค์ โซกพระร่วง
ลับขรรค์ โซกพม่าฝนหอก โซกชมพู่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลมาจากเขาประทักษ์ (รัชกาลที่ 6 เคย
เสด็จประพาสตามบทพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วง)

เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง จังหวัดสุโขทัย

เขื่อนสรีดภงส์ สร้างขึ้นเพื่อกักน้ำอยู่ระหว่างซอกเขาคือ เขาพระบาทใหญ่ และเขากิ่วอ้ายมา เพื่อชักน้ำ
ไปตามคลองส่งน้ำมาเข้ากำแพงเมืองเข้าสระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อนำไปใช้ในเมือง และพระราชวัง
ในสมัยโบราณ โดยระบายเข้าสู่เมืองตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้


ในปัจจุบันกรมชลประทานร่วมกับกรม ศิลปากรได้ปรับปรุงบูรณะ และซ่อมแซมขึ้นใหม่ ให้มีความสูงและแข็ง
แรงกว่าเดิมสำหรับใช้กักเก็บน้ำ มีความสูงประมาณ 10 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 400,000 ลูกบาศก์
เมตร

เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง จังหวัดสุโขทัย

โบราณสุโขทัยนั้น เป็นแหล่งที่อุดมด้วยพืชพรรณไม้ต่างๆ รวมทั้งพืชสมุนไพร และเป็นพื้นที่หลังคา
ที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกด้วย จากความชาญฉลาดของคนสุโขทัยในอดีต จึงรู้จักสร้างคันดิน
กั้นน้ำขนาดใหญ่ อันเป็นที่รวมของน้ำจากโซกต่างๆ ตามบริเวณเขาถึง 17 โซก เป็นคันดินสำหรับ
ผันแปรทิศทางของน้ำ ที่เชื่อกันมาแต่เดิมว่าคือ สรีดภงส ที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ดังข้อความ
ต่อไปนี้ "เบื้องหัวนอนเมืองสุโขไทนี้ มีกุฏิ พิหาร ปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส มีป่าพร้าวป่าลางมีป่าม่วงป่าขาม
มีน้ำโคก มีพระขพุง ผีเทพดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้"

เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง จังหวัดสุโขทัย

เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า  
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง จังหวัดสุโขทัย

การเดินทางไป เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วง      
1. จากทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่าน
อำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร
       
 2. จากทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัด
อยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมาย
เลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะ
ทาง 427 กิโลเมตร

ภาพและข้อมูลอ้างอิง student.nu.ac.th และ wikipedia,FB.Twitterสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อบต.ไทยชนะศึกโทรศัพท์ : 055-659241
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5561 1619
ททท.สุโขทัย 0 5561 6228-9,0 5561 6366
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยวไทย