remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญ“พระบรมเกศาธาตุ”ครั้งประวัติศาสตร์

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จะจัดพิธีอัญเชิญ “พระบรม
เกศาธาตุ” จากประเทศ ศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่
15 ธันวาคม 2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
ในพิธี ร่วมด้วย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และสามารถ
เข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563
รวมเวลา 32 วัน

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาท
ไทย-ลังกา ที่สืบเนื่องมานานกว่า 700 ปี นับตั้งแต่แรกรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์
ในสมัยสุโขทัย อีกทั้งปี พ.ศ. 2562ยังเป็นวาระครบรอบ 266 ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนา
นิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ซึ่งเป็นนิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระสมณทูตนำโดยพระอุบาลี
มหาเถระ จากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธ
ศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับ
ถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–ศรีลังกา จวบ
จนปัจจุบัน
สำหรับ "พระบรมเกศาธาตุ" ที่จะอัญเชิญมานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่
Nelligala International Buddhist Center โดยได้เก็บรักษาและเป็นที่เคารพบูชาอย่าง
สูงสุดเป็นระยะเวลากว่า 700 ปีในเมืองแคนดี้ อัญเชิญมาโดยดําริของสมเด็จพระสังฆนายกแห่ง
วัดมัลละวัตตะ มหาวิหาร หรือวัดบุปผาราม ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีมหาเถระและ
คณะสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยา มาทําการบรรพชาอุปสมบทให้ชาวศรีลังกา และสมเด็จพระสังฆ
นายกแห่งวัดอัสคิริยาราชมหาวิหาร ซึ่งเป็น 2 วัดที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลวัดพระเขี้ยวแก้ว
พระบรมเกศาธาตุนี้เป็นองค์ที่ไม่เคยอัญเชิญมาในประเทศไทย จึงเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี
ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญ“พระบรมเกศาธาตุ”ครั้งประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พระสังฆนายกและคณะจากประเทศศรีลังกา พร้อมพระบรมเกศาธาตุ
จะเดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิเวลา06.15 น. โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์พิเศษ
จรัญ ภักดีธนากุล ประธานฝ่ายดำเนินการ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” และผู้บริหารมูลนิธิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้การต้อนรับจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุมายัง
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในเวลา08.30 น. เพื่อประกอบพิธี แล้วริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมเกศา
ธาตุจะเคลื่อนขบวนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ โดยใช้เส้นทางถนนพระสุเมรุ ผ่านแยกสะพาน
วันชาติ มุ่งหน้าไปพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประกอบพิธีประดิษฐานต่อไป

ภาพและข้อมูลจาก https://siamrath.co.th/n/120260


สถานที่ท่องเที่ยวไทย เล่าเรื่องชวนรู้

วนไป